Visie

Wij staan momenteel aan het begin van een nieuw tijdperk in de bouwwereld. Om ons heen zien wij ontwikkelingen en kleine initiatieven om het bouwen van huisvesting duurzamer en milieuvriendelijker te maken, maar ook het gebruik van energie en overige natuurlijke bronnen te reduceren of vermijden. Het maatschappelijke draagvlak voor het introduceren van deze vindingen neemt toe en de overheid raakt doordrongen van de noodzaak hiervan.

Voortrekker met breed aanbod

De Nieuwenhuis Groep wil een voortrekkersrol spelen in de verduurzaming van de bouw en het aanbod van huisvestingsmogelijkheden en diensten verbreden. Duurzaamheid moet geworteld zijn in de gehele onderneming, zodat zij ook in bedrijfseconomisch opzicht een uitstekende positie inneemt die continuïteit waarborgt.

Innovatie en verbreding aanbod

Om dit te bereiken ontwikkelen wij ingenieuze concepten vanuit ons fundament van traditioneel bouwen en gaan samenwerkingsverbanden aan met partijen die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van onze visie. Hierbij worden overnames van bedrijven niet uitgesloten.